Tag Archives: tiền bạc

Khám phá Tag Archives: tiền bạc

kinh thánh dạy về tiền bạc của cải

Người Công giáo thức tỉnh

Tiền bạc trong bài giảng chúa Giê su

Trong những năm tháng giảng dạy của đức Giê-su. Ngài đã dạy về giá trị...

Đăng bởi Doan