Tag Archives: ngụ ngôn của chúa Giê-su

Khám phá Tag Archives: ngụ ngôn của chúa Giê-su

dụ ngôn của chúa Giê-su

Người Công giáo thức tỉnh

Dụ ngôn của chúa Giê-su dễ bị hiểu sai

Chúa Giê-su là một vị thánh nhân thường diễn đạt các luân lí của ngài...

Đăng bởi Doan