Chính sách bảo mật

Nguyên tắc bình luận

Các bình luận trên blog mong bạn có thể:

  • Bình luận với nội dung tôn trọng cộng đồng.
  • Không dùng từ ngữ xúc phạm đối tượng.
  • Không dùng các nội dung lôi kéo, điều hướng, bạo động, dung tục, phản cảm,…. Làm tổn hại đến tâm lý của người khác.
  • Phản hồi hãy mang tính đóng góp vì lợi ích chung.

Chia sẻ thông tin và hình ảnh

Các thông tin và hình ảnh từ website nếu bạn chia sẻ với bên ngoài. Bạn cần chú thích. Và không dùng các thông tin với mục đích kinh tế.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được trích dẫn từ website khác. Mà chúng sẽ biểu hiện là nội dung mài tím trong văn bản. Bạn có thể nhấn vào các nội dung này để chuyển đến nội dung được trích xuất để tham khảo.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Chúng tôi tôn trọng các thông tin mà bạn cung cấp. Thế nên không chia sẻ khi chưa có sự đồng ý từ bạn.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, dữ liệu của sẽ được giữ lại khi website còn hoạt động.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có). Chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào. Quản trị viên có thể xem, và chỉnh sửa thông tin nếu được sự cho phép của người dùng.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét. Bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Các bình luận của người dùng có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.